klangoptimierung.de > ifa > dejiny


vita / Príbeh o vzniku Ifa

   

Inštitút pre úžitkovú akustiku, v skratke: Ifa, bol založený v roku 1985 v Dortmunde strojárskym inžinierom Emilom Weissom, ročník 1946.

Význam inštitútu v rámci výskumu a vývoja spočíval vo výskume zvuk odrážajúcich a zvuk prijímajúcich komplexných kmitacích systémov, predovšetkým pri hudobných nástrojoch – táto intuícia vyplynula z mnohoročnej hudobníckej činnosti rodeného Slováka Weissa, ktorý nechcel prijať fakt, že výrobou hudobného nástroja by mali byť trvale určené nie len dobré, ale aj jeho zlé svojráznosti – ťažisko tejto činnosti bolo zhrnuté v prvom „ Projekte rezonancia “ a kontinuálne sledované a ďalej rozvíjané. Pri tom získané základy / poznatky viedli k ďalším predsavzatiam.

Pokiaľ pri „Projekte rezonancia“ stála v popredí optimalizácia zvuk odrážajúcich rezonančných systémov, zaoberal sa druhý „Projekt sonor“ s výskumom a ovplyvňovaním vlastností zvuku v miestnostiach ( priestorová akustika ) – pri tomto sa kládol veľký dôraz na to, aby pri trvalých zmenách / optimalizácia akustických svojrázností v miestnostiach neboli použité žiadne elektronické pomocné prostriedky.

Poznatky, ktoré boli získané pri prvých projektoch nemohli pri pozitívnych výsledkoch zostať bez vplyvu na všeobecné zákonitosti to malo za následok, že v ďalšom „ Projekte low noise rail „ boli doteraz získané základné poznatky od toho obdobia aplikované na oblasť, ktorá sa so „ zvukom „ vo všeobecnosti len veľmi málo spája.

- Pri skúmaní vyžarovania zvuku koľajovo viazaných systémov a s tým spojeným vývojom hlučnosti sa podarilo preukázať, že profylaktickým ovplyvňovaním prítomných materiálov ( masy v pohybe, masy v pokoji ) bolo možné docieliť výrazné zredukovanie vyžarovania zvuku – použitie nebolo možné doposiaľ v Nemecku docieliť z dôvodu monopolnej prevádzkovej štruktúry koľajovej siete, možno aj preto, že odtiaľ sú vyvíjané snahy na nájdenie riešenia úplne iným smerom.

- Aj pri „Pprojekte Quasimodo“ stálo v popredí skúmania vylepšenie zvukových vlastností, aj keď sa v tomto prípade nemalo docieliť zredukovanie vyžarovania zvuku, ale opak.

- Schopnosť chvenia odlievaných rezonančných systémov ( napr. kostolné zvony ) a ich optimalizácia pri zohľadňovaní disonancie koniec koncov presvedčila jedného z vedúcich zlievačov zvonov v Európe v takej miere, že povolil rozsiahly pokus na takzvanom „chybnom zvukovom odliatku“, ktorý výsledne odstránil zlé vlastnosti do tej doby nepredajného exempláru.

Prechod na preskúmanie biologických systémov predstavoval len dôsledný krok správnym smerom – v „Projekte antinnitus“ sa podarilo v pilotnej štúdii preukázať, že aj sluchový systém človeka podlieha rovnakým, alebo aspoň podobným zákonitostiam ako všetky rezonančné systémy.


Za ľudovú epidémiu považovaný fenomén tinnitus sa mohol pri tom na skupine postihnutých, takzvaných pacientov so skončenou terapiou, ktorí boli náhodne zvolení ako skúšobné osoby najskôr preskúmať a potom v takom rozsahu ovplyvniť, že bolo možné ho v signifikantnom počte úplne odstrániť, čo doposiaľ nebolo možné docieliť žiadnou inou lekárskou metódou.

Metóda spočíva na individuálne pre postihnutého zostavenom zvukovom slede konsonancií, takpovediac individuálnej skladbe vhodných zvukov, na ktoré môže vyskytujúci sa tinnitus reagovať. V "Projekte auris" sa dosahuje a to bez použitia sluchových prístrojov pretrvávajúce zlepšenie sluchu v prípade nedoslýchavosti – V roku 1995 bol Ifa z Dortmundu premiestnený do Heusenstammu v Hessensku , pretože v spolupráci s univerzitou vo Frankfurte nad Mohanom si mali spoločné štúdie z „Projektu rezonancia“ po prvé nájsť prístup do doktorskej práce.

Samotný Ifa zamestnáva len malý počet spolupracovníkov, obsluhuje sa však vďaka najmodernejšej komunikačnej techniky personálnymi „sietí“, čo je na jednej strane pri riešení špecifických problémov z prevádzkovo hospodárskeho hľadiska zmysluplné , na druhej strane obzvlášť efektívne. Ifa týmto spôsobom disponuje v každom okamihu uceleným know-how skúsených odborníkov, bez toho, aby musel takéto sily nepretržite zamestnávať.

Z toho vyplýva extrémne výhodný vzťah – náklady – úžitok vo všetkých zámeroch.

 

   
hlavné menu    dejiny ifa    projekt sonor    projekt quasimodo    projekt antinnitus    projekt auris    projekt impetus